آکادمی حرفه ای والیبال بامپوش


بازی کثیف در اختتامیه کن با اسم عباس کیارستمی ؟!

 

ماجرا و جزئیات حمله تند رسانه اصولگرا به جعفر پناهی و هم چنین بازی کثیف با استفاده ابزاری از اسم عباس کیارستمی ؟؟!

 

احمد میراحسان، نویسنده، مستندساز و منتقد فیلم که در زمان حیات عباس کیارستمی از دوستان وی بود در یادداشتی از به میان کشیدن نام عباس کیارستمی در جشنواره فیلم کن توسط جعفر پناهی انتقاد کرد.

 

در یادداشت میراحسان آمده است:

«بازی غیابی آقای پناهی بر صحنه جشنواره کن و به میان کشاندن پای عباس کیارستمی سراپای مرا به دهان معترض تبدیل کرده است. به گزارش بامپوش، کیارستمی برجستگی بزرگ و بی شبیهی در پافشاری بر مستقل بودن اش و گردن ننهادن هنرمند به مطامع و توقعات هر قدرتی، بویژه قدرت های جهانی در همدستی هنرش با سیاست ها و بازی ها و وانموده های آزمندانه شان داشت و حاضر نبود جز داوری زیبایی شناسانه، هیچ رویکرد سیاسی کارانه ای در مشارکت با وحشیگری آنها زیر نقاب داشته باشد.

کیارستمی نمردنی است. وقتی کشته می شود، کشته نمی شود، نمی میرد. یک بار در جراحی این اتفاق افتاد و حالا بر صحنه کن و در بازی ای که سعی شده کیارستمی مستقل و منزجر از سیاست بازی را بر صلیب با «گیم» خود بکشند!

 

 

آرزوی کن و همه جشنواره های غرب که از کیارستمی در بازی سیاسی سوءاستفاده کنند، با همراه باد رفتن او، برای همیشه بر باد رفت. حالا آنها با سوژه سیاسی کاری در جشنواره های سینمایی شان، با پا در میانی فردی می کوشند دست کم در غیاب کارگردانی که نمرده و منش و روش مستقل اش از خاطر زدودنی نیست، در حد یک وانموده و نمایش، خسرانشان را جبران کنند! و چهره نیالوده و مستقل کیارستمی را آلوده سیاست بازی خود سازند.

 

 

سال ها پیش، همان زمان که پناهی شروع کرد در بازی سیاسی غرب علیه ایران شرکت کند تمایلم را به ادامه دیدار و گفتگو با او از دست دادم. پیشنهاد نوشتن فیلمنامه برای یکی از فیلم هایی که معنای بارز «فیلمفروشی» داشت، شگرد مضحکی برای حق السکوت من بود. ماجرای چمخاله را بعید است از یاد برده باشد. همزمان با این گسست، کیارستمی معترض به او، بند مراوده با پناهی را پاره کرد.

 

 

هر اهل سینمایی در ایران، اگر نخواهد دروغ بگوید، یقین دارد، پناهی پس از ۸۸، نه تنها فیلم مهمی نساخت بلکه فیلم های بسیار بد و سطحی سر هم کرد و سر هم بندی در هر حال، کار یک هنرمند نیست بویژه که نه تنها این سر هم بندی بد است، بلکه بدتر انجام دادن آن طبق نیازهای قدرت های غربی در پروژه ی بی رحمانه خاورمیانه است.

فیلم هایی که در مقام وانموده ها به دروغ آزادی خواهی وحشیانه که بوی نفت و سلاح آن را نمی توانند نهان سازند، در جشنواره های شان چون فسیلی هوا می شود و هیچ واجد ارزش زیبایی شناسانه نیستند و مسلماً با آثاری که در جشنواره های خارجی با ارزش های یکّه ساختاری و جهان اندیشگون زبانزد می شوند، فرق دارند.

 

 

من نمی گویم جشنواره های غربی مطلقاً سیاست باز هستند و هر فیلمی که جایزه می گیرد بی ارزش و صرفاً از منظر سیاسی است. من حتی «سه رخ» را ندیده ام تا ببینم به عنوان یک فیلم چه رخ دادی است و شاید فیلم برجسته ای باشد اما من به بازی پناهی، کاراکتر او وقوف دارم و به بازی او در وارد کردن کیارستمی معترضم. او حالا بازی دیگری را به صحنه کن برده است تا آنچه را وانمود کند که کیارستمی از آن منزجر بود!

 

 

به گزارش مجله بامپوش، اظهارات نماینده پناهی در مراسم اعطای جوایز کن از قول او و عطف پایانی نامه پناهی به کیارستمی، در بردارنده انبوهی از نادرستی ها و نمایش ارزان مایه ای بود که هیچ انصاف نیست رها شود تا چون حقیقتی در اذهان ثبت گردد.

البته من مسئول وانموده های این و آن نیستم و نه مسئولیتی حقوقی در دفاع از حقیقت کیارستمی به عهده من است و نه می توانم مدعی در اختیار داشتن همه ی حقیقت او باشم ولی چهره ای از وجود وسیع و صورتی از آن باطن غنی و ژرف در تجربه ی دوستی من و او در وجودم بازتاب یافته و ثبت شده است از همین سو هم می توانم برای یادآوری آن چه که از او به یاد دارم، گواهی صادق باشم و البته در محضر حضرت دوست نمی توان سخن گفت که اگر بتوان همه کسان و مردمان را فریفت، خدا را نمی توان!

 

مقصدم جلوگیری از تنزل کیارستمی تا سطح و مرتبه ی کارگردان هایی است که تن می دهند ابزار گیم قدرتها باشند و این همان بازی مبتذلی بود که کیارستمی دوست نداشت در آن شرکت کند.

 

البته بازماندگان، فرزندان و دوستان یک هنرآفرین یکّه، دوکار توانند کرد:یا خوشتنداری از تنزل او، زنده نگه داشتن یاد و آثارش چنان که بود و بدور از تمناهای میل و خواست و نیازها و نگاه دیگران و انواع سوءاستفاده از او به سود خود، چه دست اندازی های معنوی و چه منفعت جویی های مادی و تداوم نامش در مسیری معکوس و یا متفاوت از سیری که او داشت!

 

 

به نظرم رفتار پناهی و مطرح کردن کیارستمی و سابقه دوستی اش در مراسم «کن» یکی از بدترین سوءاستفاده ها از گذشته ی یک دوستی برای سرپوش نهادن به وجدان خود در پی شرکت در یک بازی قدرت است آن هم در شرایط کنونی بازی اروپایی که همه واقفیم و بوی نفت و بردگی از آن می آید.

 

پناهی در این اشاره به عباس کیارستمی چه چیزهایی را تحریف کرده و وارونه جلوه داده است؟

۱-او پنهان کرده، جز در روزهای آخر عمرش و عیادت دوستانه آخرین، مدتها کیارستمی رابطه ای سرد با او داشت. علت آن را هم خوب به یاد دارد. پناهی پذیرفته بود در بازی خاورمیانه سرمایه داریِ جهانی بغایت ارتجاعی شده و بغایت خونریزانه و وحشی شده، نقش یک همراه و یک رسانه هماهنگ را در جشنواره ها بازی کند.

او دیگر فیلم نمی ساخت که فیلم بسازد «شو» اجرا می کرد و خود هم می دانست که اثر او یک فیلم نیست و عباس کیارستمی، خود بسیار روشن به من گفت که به پناهی پیغام داده تا زمانی که دست از این مشارکت در بازی سیاسی کارانه برنداشته به پیش او نیاید و هر گاه دوباره، تمایل پیدا کرده که در مقام یک فیلمساز مستقل از بازی قدرت ها و دروغ سیاست شان دور باشد، می تواند باز روی او چون یک دوست حساب کند.

 

 

عباس کیارستمی از زمان سارکوزی و بوش و تشدید پروژه خاورمیانه بزرگ و توقعات غربی ها در به کارگیری هنرمندان نامور ایرانی به عنوان سربازان مبلغ و همراه فرماندهی سرمایه داری غرب در بازی موحش نفت و اسلحه، علیه ایفای این نقش همان طور که از او انتظار می رفت مقاومت کرد.

نتیجه سرد شدن رابطه او حتی با ژیل ژاکوب و لوور بود. عکس های لوور او را نخواستند و سالها و سالها این عکس ها که باید در لوور نمایش داده می شد، خاک خورد، سرمایه گذاران غربی از گردش پراکنده شدند، نام او را در سالهای پایانی عمرش، از یاد بردند، و کیارستمی به ژاپن و چین رو کرد زیرا نمی خواست استقلال اش را از دست بدهد.

 

حتی روش VOA و BBC آن زمان و تبلیغ علیه او و بازی نیویورک تایمز نتوانست صبر بزرگش را مخدوش کند و نه حتی عَلَم کردن افراد میانمایه علیه او برای اتهاماتی که می توانست به طور قانونی پیگیری شود و ما با هم به این نتیجه رسیدیم که ارزشش را ندارد، سبب نشد او وقعی به سیاست بازانی بگذارد که اهمیتی برای آنان و دستهای خونین شان قائل نبود و از آنان کناره می گرفت.

کیارستمی ناسپاس نبود و ارزش جوایزی را که برای هنرش دریافت می کرد می دانست، امّا حاضر نبود برای جایزه، هنرش را بفروشد.

 

کیارستمی بدون تردید منتقد بسیاری از وجوه زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشورش ایران بود امّا او بارها می گفت در سفرها هر وقت که وارد آسمان تهران می شود، احساس آرامش ژرفی به او دست می دهد، او تهران ِ اینهمه تحمل ناپذیر را دوست داشت!

او آن قدر برای خود ارزش قایل بود که نقش «ژوکر» در بازی قدرتهای سلطه خواه جهانی را که دستان شان نامرفق به خون و بازی و وانموده ها و نفت و فروش سلاح آلوده است، ایفا نکند و خود را به جهل نزند و برای نفع پلید و دون و چرکی، برای شهرت و ثروت ننگینی، هنرش را نفروشد!

 

خلاصه کلام، حق نیست آنچه کیارستمی در حیاتش با چشم پوشی از منافع بزرگ مادی برای حفظ حقیقتِ مستقل و انسانی شخصیت خود و شخصیت هنرش، بشدت از آن دفاع کرد و از بازی قدرتها گرفت و در مقابل توقع جشنواره هایی که علیه ایران نهان کارانه دنبال سیاست ارتجاعی دولتهای رسوای خود هستند، ایستاد حالا پس از مرگش نادیده گرفت و او را نامنصفانه به این بازی آلوده ساخت.

 

 

کیارستمی بارها گفته بود ترجیح می دهد هرگز شکایت خانگی خویش را نزد غریبه هایی نبرد که مطامع شومسرانه ای دارند و دفاع شان از آزادی، بوی نفت و چپاول می دهد. او آزادی و عدالت مستقلی را می خواست که ملتی رشد یافته، خود به استقلال و با تلاش خویش بنا می نهد، نه آن که آمریکا و همدستانش و آقای ترامپ و مکرون و ترزا می و… برای چپاول آسان و ربوبیت وقیحانه همچون نقابی دروغین برای آنها به ارمغان می آوردند.

 

 

استهزای کیارستمی از سیمای دروغین سیاسی کارانه افراد حریص شهرت، همواره در خاطره ما مأوا داشت. کیارستمی از نابجایی، از آدم هایی حالش بد می شد که خودشان نیستند و ادای کس دیگری را در می آوردند و بین گفتار و کردارشان فاصله ای است بزرگ و بی هوده می کوشند نقش یک لیدر یا قهرمان در تنگنا را ایفا کنند در حالی که در اهوای خود فرو رفته اند و آدم های کوچکی اند!

لطفاً آن مرد بزرگ را در حد دنیای کوچک خود تنزل ندهیم و به انصاف و حق دوستی سپری شده، حرمت او را حفظ کنیم از او بازیگری در حد خود و در بازی ای که از آن منزجر بود، نسازیم.

 

 

در سیاست بازی نفرت انگیز و دروغین قدرتهای سلطه جو و آزمند و وانموده های آنان، کیارستمی جایی ندارد. کیارستمی یک هنرمند جهانی است و با گشاده رویی در جشنوراه های سینمایی همه جای دنیا، از شرق تا غرب شرکت می کرد اما به محض احساس ناخوشایند توقع و تقاضاهای نامشروع و بی ربط به هنر سینما و دعوت به بازی، لحظه ای در کناره گیری از پرتگاه سقوط هنرش، تردید روا نداشت.

 

 

آقای پناهی اگر به این پرنسیب ها پایبند نیست، حقی است مربوط به خود، اما حق ندارد کیارستمی را وارد این بازی کند که خود او از آن می گریخت و حتی یکبار حاضر نشد در صحنه جهانی و جشنواره های غربی نقش اپوزوسیون سیاست بازی را ایفا کند که پراه ای برای آن سرقفلی می دهند!
کیارستمی اصالتاً و مستقلاً مدافع آزادی بود و نیازی برای آن که آزادی خواه شناخته شود به شرکت در بازی دروغین آزادی خواهی خونریز قدرت های غربی نداشت.

 

کیارستمی، جعفر پناهی 

 

عکس و بیوگرافی عباس کیارستمی

مرگ جنجالی کیارستمی و خطای پزشکی

آنچه باعث مرگ عباس کیارستمی شد

پیشنهاد عجیب و غریب پسر کیارستمی به مردم

فرش قرمز استقبال از پیکر کیارستمی با حضور بازیگران

نامه تند پسر کیارستمی در اعتراض به سخنان جنتی

تصاویر حضور بازیگران در مراسم عباس کیارستمی
درباره : آکادمی

به گزارش بامپوش، علی قلی زاده که از چندی پیش مذاکراتش با باشگاه شارلوا را آغاز کرده بود, در نهایت با مسؤلان این باشگاه بلژیکی به توافق رسیده و حضورش در این تیم قطعی شده است. بنابراین یکی از بهترین بازیکنان لیگ هفدهم فوتبال ایران فصل آینده در کنار کاوه رضایی و در تیم شارلوا توپ خواهد زد. قلی زاده پیش از این از برخی باشگاه های مطرح ایرانی نیز مانند استقلال و پرسپولیس پیشنهاداتی داشت که در نهایت ترجیح داد لژیونر شود.

قطعی شدن حضور قلی زاده در شارلوا در حالی است که این باشگاه بلژیکی به دنبال جذب امید نورافکن, بازیکن فصل گذشته استقلال نیز هست تا در فصل آینده در کنار قلی زاده و رضایی از سه بازیکن ایرانی در ترکیبش بهره ببرد.

رضا درویش، مدیرعامل باشگاه سایپا خبر قطعی شدن انتقال علی قلی زاده به باشگاه شارلوا را تأیید کرد.

درباره : آکادمی

بامپوش – اردوی تیم‌ملی در ترکیه لبخند را به لب کی‌روش بازگردانده. او تا آخرین ثانیه‌ها در ایران را با حاشیه و جنجال درگیر بود. از دلخوری‌هایش به‌خاطر شروع تمرینات با حداقل نفرات تا ماجرای فهرست نهایی تیم‌ملی و خط خوردن ستاره‌های قرمز و آبی. هر چند که هنوز بحث پیرامون تصمیم عجیب او تمام نشده و هر چند که خود او در گفت‌وگو با رویترز خبر از پایان همکاری‌اش با تیم‌ملی داده و ماجرای حاشیه‌ای تازه‌ای را  کلید زده اما کامل شدن شاگردانش در ادوری ترکیه و تمرینات مفیدی که این روزها در جریان است خلق و خوی او را نسبت به روزهای خلوت اردو در ایران عوض کرده است.  تیم‌ملی در کمپ بشیکتاش برای بازی تدارکاتی مهم و مفیدی با ترکیه آماده شود و در دو روز گذشته برنامه‌های متنوعی به‌غیر از تمرینات گروهی انجام داد تا ملی‌پوشان در بالاترین سطح آمادگی روحی به‌مصاف ترک‌ها بروند.  بازی با ترکیه یکی از مهم‌ترین دیدارهای دوستانه قبل از جام‌جهانی است ، جامی که ایران با شعار «۸۰ میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان» وارد آن شود.

تمرینات تاکتیکی در کمپ بشیکتاش
تیم ملی فوتبال ایران در سومین روز حضورش در کمپ بشیکتاش ترکیه به تمرینات تاکتیکی خود ادامه داد. تیم‌ملی عصر روز پنجشنبه از ساعت۱۸ به‌وقت محلی در زمین چمن کمپ بشیکتاش تمرین خود را آغاز کرد. پیش از شروع تمرین بر روی زمین چمن، بازیکنان تیم‌ملی در سالن جیم بشیکتاش تمرینات آمادگی ذهنی را انجام دادند و پس از ۳۰دقیقه به زمین چمن رفتند تا تمرینات تاکتیکی خود را با نظارت کارلوس کی‌روش برگزار کنند. این تمرینات ادامه برنامه‌های تاکتیکی روزهای گذشته کی‌روش بود تا بازیکنان با مرور کارهایی که او از آنها خواسته، شیوه‌های حمله و دفاع را در موقعیت‌های مختلف تمرین کنند. در اواخر تمرین، رئیس باشگاه بشیکتاش ترکیه ضمن حضور در کنار زمین، به محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال، خوش آمد گفت و متعاقبا ساکت نیز از رئیس باشگاه بشیکتاش به‌خاطر میزبانی از تیم‌ملی ایران قدردانی کرد.

شور و نشاط پس از تمرین‌های پرفشار 
بازیکنان تیم‌ملی پس از چند روز تمرین‌های سخت و پرفشار در اردوی ترکیه، روز گذشته را به استراحت پرداختند و از اسکله‌ای در استانبول دیدن کردند. در این برنامه تفریحی ملی‌پوشان همچنین با کشتی به گشت‌و‌گذار پرداختند و عکس‌هایی که در این برنامه از آنها منتشر شده نشان دهنده روحیه بالا و همدلی آنها برای حضوری پرقدرت در روزهای سخت آینده است.

مشکل بامپوشان ایرانی برای تهیه بلیت بازی 
بامپوشان ایرانی که قصد خرید بلیت دیدار دوستانه تیم‌ملی مقابل ترکیه را دارند با مشکلات زیادی رو‌به‌رو هستند. شاگردان کارلوس کی‌روش دوشنبه شب از ساعت ۲۲:۴۵ در ورزشگاه فاتح‌تریم ترکیه به‌مصاف حریف خود می‌روند. با توجه به فاصله کم ایران و ترکیه و حضور زیادی ایرانی‌ها در این کشور بسیاری از هموطنان ایرانی متقاضی تماشای این بازی از نزدیک هستند اما برای تهیه بلیت با مشکلاتی روبه‌رو شدند. مسئولان متصدی بلیت فروشی این بازی بدون داشتن روادید اقدام به فروش بلیت نمی‌کنند و افرادی که با توجه به شرایط سفر به ترکیه از ایران بدون روادید راهی این کشور می‌شوند با شماره گذرنامه نمی‌توانند بلیت تهیه کنند. از سوی دیگر ایرانی‌هایی هم که با روادید بلیت تهیه می‌کنند باید در بین بامپوشان ترکیه بنشینند بلیت به اسم بامپوشان ترکیه فروخته می‌شود.

امیری: انتظار مردم به جاست
وحید امیری بازیکن تیم‌ملی فوتبال می‌گوید: «انتظار مردم از تیم‌ملی برای انجام بازی خوب به جاست اما ما هم از آنها انتظار داریم به صورت متحد پشت‌سر کادر فنی و بازیکنان تیم‌ملی باشند. در فوتبال دنیا تعداد محدودی از بازیکنان می‌توانند حضور در جام‌جهانی را تجربه کنند و خیلی خوشحالم که این شرایط برایم مهیا شده تا بتوانم در مقطع پیش از جام‌جهانی عضوی از تیم‌ملی باشم. امیدوارم که تا زمان آغاز بازی‌ها بتوانم در لیست تیم‌ملی باشم و بتوانم به ایران خدمت کنم. طبیعی است با نتایج خوب تیم‌ملی در سال‌های گذشته انتظارها هم بالا رفته باشد و این انتظار مردم هم نا به‌جا نیست. ما هم از مردم توقع داریم که پشت تیم‌ملی را خالی نکنند و مثل همیشه از تیم‌ملی حمایت کنند.»

حاج‌صفی: چه زمانی باید حمایت از تیم‌ملی را ببینیم؟
هافبک تیم‌ملی هم درباره وضعیت تیم معتقد است: «برای اینکه بتوانیم در جام‌جهانی به موفقیت برسیم و پرچم ایران را در دنیا بالاتر ببریم به این نیاز داریم که بیرون از تیم هم اتحاد را شاهد باشیم. نیاز داریم که ببینیم مردم، رسانه‌ها و در مجموع همه پشت‌سر ما هستند. مربیان و بازیکنان وظیفه دارند که تا آخرین لحظه تلاش کنند تا تیم‌ملی به موفقیت برسد. مردم و رسانه ها هم با حمایتشان باید به تیم‌ملی کمک کنند. در این روزها چیزی جز حمایت از کسی انتظار نداریم. اگر تیم‌ملی الان حمایت نشود، پس چه زمانی باید این حمایت را ببینیم؟»

طارمی: همه باید متحد باشیم
مهاجم تیم‌ملی هم درباره شرایط این روز‌های تیم می‌گوید: «جام‌جهانی برای من و مطمئنا خیلی از بازیکنان دیگر تیم‌ملی از ۳، ۴ماه قبل شروع شده است اما در داخل بعضی افراد هستند که انگار اهمیتی برای جام‌جهانی و تیم‌ملی قائل نیستند و جوری رفتار می‌کنند و حرف می‌زنند که انگار نه انگار این تیم متعلق به ایران است. امیدوارم در فاصله بسیار کمی که تا جام‌جهانی داریم، آنها هم یادشان بیاید که جام‌جهانی چقدر می‌تواند برای کشور و مردم مهم باشد. من از مردم و بامپوشان خواهش می‌کنم که همه یکی شویم و با اتحاد جلو برویم چون هیچ کاری بدون اتحاد پیش نمی‌رود.»

مربی مراکشی: ایران را ببریم صعود می‌کنیم
ستاره سابق فوتبال مراکش بر این باور است که این تیم با پیروزی مقابل ایران به دور بعد جام‌جهانی راه پیدا خواهد کرد. سعید شیبا، بازیکن سرشناس سابق مراکشی که با این تیم سابقه حضور در جام‌جهانی۱۹۹۸ را در کارنامه دارد گفت‌: «دیدار نخست مقابل ایران سرنوشت ساز خواهد بود. بر این باور هستم که با پیروزی در این دیدار به دور بعد راه پیدا خواهیم کرد. هرو رنارد به خوبی توانسته تفکر پیروزی را در بین بازیکنان مراکش به‌وجود آورد. ما تیم خوبی هستیم و باید از توانایی‌های فردی و گروهی خود به خوبی در جام‌جهانی۲۰۱۸ روسیه بهره بگیریم.»

همشهری ورزشی

درباره : آکادمی

ترفندهای جلوگیری از وا رفتن کوفته + دستور تهیه

 

 

کوفته یکی از خوشمزه ترین غذاهای سنتی ما ایرانیان است. یکی از مشکلات در درست کردن کوفته، وا رفتن آن است. اگر شما هم با مشکل وا رفتن کوفته مواجه می شوید، نگران نباشید. در این مقاله راه هایی برای جلوگیری از وا رفتن کوفته به شما پیشنهاد می کنیم.

 

جلوگیری از وا رفتن کوفته
چند دلیل رایج که باعث باز شدن (وا رفتن) کوفته می شود

متعادل نبودن نسبت مواد اولیه، پختن کامل لپه، مقدار لپه بیش از حد، چرب بودن بیش از حد گوشت، درست ورز ندادن مایه کوفته، کم بودن مایع سس و پائین بودن دمای سس هنگامی که کوفته‌ها را به سس اضافه می‌کنید.

 

چند نکته برای جلوگیری از وا رفتن کوفته

اگر اولین بارتان است که می خواهید کوفته درست کنید، ممکن است با مشکل وارفتگی کوفته‌ها مواجه شوید. در اینجا راه حل های ساده ای که در این زمینه وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت.
_ برای این که کوفته‎های شما در آب از هم نپاشد ، قدری آرد و تخم‎مرغ به مواد آن اضافه کنید.
_ می‏ توانید مقداری عدس خام را چرخ و داخل مواد کوفته‌ از آن استفاده کنید.

 

_ پس ازگلوله کردن کوفته‎ها و قرار دادن در قابلمه، حرارت را زیاد کنید تا بجوشد و سپس کم کنید تا با آرامش بپزد.
_ استفاده از یک عدد سیب زمینی باعث می‌شود که احتمال وارفتن کوفته به حداقل برسد! توجه داشته باشید که سیب زمینی را حتما همراه لپه چرخ کنید. اگر سیب زمینی به تنهایی چرخ شود حالت کشدار پیدا می‌کند که باعث به هم خوردن انسجام و چسبندگی مواد می‌شود.

_ برای اینکه مواد براحتی از چرخ گوشت رد شوند و به دیواره‌های چرخ نچسبند نیز قبل از چرخ کردن آن‌ها کمی فلفل سیاه روی آن‌ها بپاشید.

 

 

دستور تهیه خوشمزه ترین نوع کوفته: کوفته تبریزی

• تعداد: ۶ نفر
• زمان تهیه و پخت: ۹۰ دقیقه

 

 

مواد لازم

• نیم کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده
• یک پیمانه لپه پخته نیم‌کوب شده
• ۲ قاشق غذاخوری رب گوجه‌فرنگی
• نصف پیمانه برنج نیم‌پز شده
• ۲ عدد تخم مرغ درشت
• نصف پیمانه پیاز رنده شده
• نصف پیمانه تره و مرزه خرد شده
• ۲ قاشق غذاخوری روغن
• زردچوبه، نمک و فلفل سیاه

 

 

مواد داخل کوفته:

۲ قاشق غذاخوری پیاز سرخ شده
• نصف پیمانه مغزگردو خرد شده
• ۲ قاشق غذاخوری زرشک
• ۱ یا دو عدد تخم مرغ آب‌پز
• ۲ قاشق غذاخوری خلال بادام
• آلو قیصی در صورت تمایل

 

 

طرز تهیه

۱٫ در کاسه بزرگی گوشت چرخ‌کرده، پیاز رنده شده، تره، مرزه، تخم مرغ ها، لپه، برنج، نمک، فلفل و زردچوبه را مخلوط کنید. آنها را حدود ۵ تا ۶ دقیقه با گوشت‌کوب بکوبید تا مایع حالت چسبندگی پیدا کند.

۲٫ مایع گوشتی را کمی باز کنید و مواد داخل کوفته را درون آن قرار دهید. دست را با کمی آب خیس کنید تا مایع به دست نچسبد. سپس آن را در دست گرد و توپی کنید.

 

 

۳٫ در یک قابلمه بزرگ، رب را داخل روغن تفت دهید. سپس ۳ پیمانه آب اضافه کنید و پس از جوشیدن، شعله را کم کنید و به آرامی کوفته را داخل آن قرار دهید. ۱۰ دقیقه نخست نباید در قابلمه را بگذارید زیرا کوفته وا می رود. پس از آن شعله را کم کنید، در قابلمه را بگذارید و حدود یک ساعت بپزید.

نکته: گاهی کوفته را به قدری بزرگ درست می کنند که یک جوجه کامل داخل آن جا می شود. در این صورت باید پارچه نازک سفیدی را داخل پیاله بزرگی بگذاریم و گوشت را داخل پارچه به بزرگی همان پیاله به شکل گرد آماده کنیم و در وسط گوشت، جوجه پخته استخوان گرفته و سایر مواد را قرار بدهیم. سر پارچه را گره بزنید و کوفته را با همان پارچه داخل آب و رب بگذارید تا پخته شود.

 

کوفته و ترفندهای آن

 

آموزش آشپزی انواع غذاهای تبریزی + عکس

طرز تهیه کوفته قلقلی با سس ماست

طرز تهیه کوفته قلقلی با سس گوجه

آشپزی: طرز تهیه انواع کوفته قلقلی

طرز تهیه کوفته سماق / تصاویر

آشپزی، طرز تهیه کوفته هویج
درباره : آکادمی

به گزارش بامپوش، چندی قبل صمد مرفاوی از سوی مدیرعامل وقت باشگاه استقلال خوزستان به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که شرایط مالکیت باشگاه استقلال خوزستان معلوم نیست و هر روز اخبار جدیدی در این رابطه مطرح می شود. 

در این شرایط صمد مرفاوی شب گذشته راهی خوزستان شد تا تست گیری از بازیکنان خوزستانی و فعال در لیگ یک و لیگ دو را آغاز کند.مرفاوی اعلام کرده تمرین از ساعت ۱۸ آغاز می شود.

باید منتظر ماند و دید شرایط استقلال خوزستان در هجدهمین دوره لیگ برتر به چه شکلی رقم می خورد.

درباره : آکادمی

بامپوش – مهدی مهدوی کیا در گفت‌وگو با ایسنا درباره مباحث مختلفی از جمله روند آماده سازی تیم ملی و همین طور بحث پیشنهاد تمدید قرارداد کی‌روش صحبت کرد. بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، گریزی هم به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان زد و پرسید واقعا بر چه اساسی در آن مقطع مسئولی انتظار داشته است ایران، پرتغال و مکزیک را شکست دهد. در ادامه گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا را با مهدی مهدوی کیا می‌خوانید.

* به نظر شما آیا برنامه آماده‌سازی تیم ملی می‌تواند این تیم را برای حضور موفق در جام جهانی آماده کند؟

ما که اصلا اطلاعی نداریم که چه اتفاقی رخ می‌دهد. همه تیم‌های دنیا روند آماده‌سازی خودشان را پیش می‌برند و تیم ملی هم قطعا طبق برنامه که از پیش تعیین کرده پیش می‌رود. ان‌شاءالله همه چیز خوب پیش برود و تیم با آمادگی کامل راهی جام جهانی شود.

* شما دو بار در جام جهانی بازی کرده‌اید. به راستی این تورنمنت چه تفاوتی با سایر تورنمنت‌ها دارد؟

بزرگ‌ترین رویداد ورزشی در تمام دنیا جام جهانی است. ما کاری به فوتبال و مباحث خاص آن نداریم. بحث این است که جام جهانی تمام جهان را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. قطعا فوتبال خوب در جام جهانی تاثیر زیادی روی کشور ما می‌تواند داشته باشد. مخصوصا اگر بازیکنان جوان ما در این تورنمنت بدرخشند قاعدتا می‌توانند ترانسفر شوند و در سال‌های آینده روی فوتبال ایران تاثیر مثبت بگذارند. این رویداد بسیار مهم است.

* در جام جهانی ۲۰۰۶ که سابقه بازی در آن را دارید انتظارات از تیم ملی به حدی بالا رفت که در نهایت منجر به ضعف تیم شد و اثرات منفی روی عملکرد مجموعه تیم گذاشت. این که انتظارات از تیم ملی بالا باشد آیا واقعا روی عملکرد تیم ملی اثر می‌گذارد؟

واقعا همین طور است. در جام جهانی ۲۰۰۶ انتظارات از تیم بسیار بالا بود و همان موقع این مساله ضربه خودش را به تیم و عملکردش  زد. من واقعا نمی‌دانم ملاک و معیاری که در آن زمان باعث شده بود انتظار داشته باشند که ما برویم و پرتغال و مکزیک را شکست بدهیم چه بود؟ همه انتظار داشتند ما دو تیم قدرتمند جام جهانی را در آن مقطع شکست بدهیم اما کسی فکر نمی‌کرد پرتغال در آن مقطع یکی از بهترین تیم‌های خود را در اختیار داشت. همین انتظارات نابجا و بیهوده واقعا به تیم و جو حاکم ضربه زد. هر تیمی در جام جهانی باید بسته به توانایی‌ها و امکانات خودش پیش برود. البته این را هم باید در نظر داشته باشیم فوتبال ورزشی غیر قابل پیش‌بینی است و گاهی اوقات اتفاقاتی در آن رخ می‌دهد که کسی پیش‌بینی‌اش را نمی‌کند. مثل ایسلند و یا یونان که کسی فکر نمی‌کرد بیایند و نتیجه بگیرند اما می‌آیند و ناخودآگاه نتایج شگفت‌انگیزی می‌گیرند اما در هر صورت می‌خواهم بگویم در این مقطع حساس که در آن قرار داریم بالا بردن انتظارات از تیم ملی به تیم ضربه خواهد زد. باید انتظارات منطقی و معقولانه داشته باشیم.

* در سال ۲۰۰۶ زمانی که تیم ملی همراه با برانکو ایوانکوویچ خودش را برای جام جهانی آماده می‌کرد جو منفی عجیبی علیه تیم شکل گرفته بود. جوی که شبیه جو فعلی است. این را که بر سر هر موضوعی مثل دعوت شدن یا نشدن برخی بازیکنان علیه تیم ملی موضع گرفته می‌شود، شما می‌پذیرید؟

در هر دوره‌ای تیم ملی درگیر حواشی و مشکلات زیادی بوده است و این موضوع طبیعت فوتبال است. من فکر می‌کنم در وهله کنونی، تیم و بازیکنان نباید ذهن‌شان را درگیر مسائل حاشیه‌ای کنند بلکه باید همه تمرکزشان روی تمرین‌ها و جام جهانی باشد. این حواشی در همه جای دنیا وجود دارد و فقط مخصوص کشور ما نیست.

* یکی از مسائل حاشیه‌ای که خیلی باعث انتقاد نسبت به تیم ملی شد، بحث دعوت نشدن سید جلال حسینی به تیم ملی بود.

در مورد این مساله همیشه گفته‌ام نظر سرمربی تیم مهم است که چه تصمیمی می‌گیرد چرا که او باید در نهایت پاسخگو باشد. ما که از کنار نگاه می‌کنیم دقیقا نمی‌دانیم برنامه او چیست و می‌خواهد چه کار کند و این که دقیقا نمی‌دانیم علت خط زدن برخی بازیکنان چیست. خود کی‌روش باید در این زمینه صحبت کند و هیچ کس نمی‌تواند مثل سرمربی تیم ملی درباره این موضوع توضیح دهد که چرا برخی بازیکنان هستند و برخی نیستند. شاید این موضوع به کارهای تاکتیکی و برنامه‌های سرمربی ارتباط داشته باشد. بنابراین قطعا فقط سرمربی تیم می‌تواند درباره این موضوع صحبت کند. ما هم اگر صحبتی کنیم و حرفی بزنیم به درد کسی نمی‌خورد. تنها کسی که می‌تواند درباره این موضوع اظهار نظر کند خود کی‌روش است چرا که بعدا خودش باید درباره این مسائل پاسخگو باشد.

* در زمانی که تیم ملی خودش را برای جام جهانی آماده می‌کرد، کی‌روش طی مصاحبه‌های مختلف اصرار داشتند که اولویت اول فوتبال ایران جام جهانی باشد و تیمش فرصت زیادی برای اجرایی کردن برنامه‌های آماده‌سازی داشته باشد. به راستی فکر می‌کنید تیم ملی زمان مناسب را برای آماده‌سازی در اختیار داشت؟

هرچه زمان بیشتر در اختیار تیم ملی باشد قاعدتا خیلی بهتر است اما باید باشگاه‌ها و برنامه‌های لیگ قهرمانان آسیا را هم در نظر بگیریم. این چیزی نیست که بتوان فدراسیون در آن دخالت کند و در همه جای دنیا وجود دارد. به طور مثال الان می‌بینیم که تازه امشب بازیکنان باشگاهی رئال و لیورپول فینال لیگ قهرمانان را می‌خواهند برگزار کنند. یعنی برخی بازیکنان هنوز به تیم‌های ملی خود اضافه نشده‌اند. وقتی با فدراسیون فوتبال آسیا برنامه‌های بازی‌ها را تا زمان مشخص اعلام کرده است، کسی مقصر آن نیست. در سال ۲۰۰۶ هم زمانی که به جام جهانی رفتیم باز هم با پرتغال هم‌گروه بودیم و در آن مقطع هم زمان زیادی برای آماده‌سازی تیم ملی وجود نداشت با این حال پرتغالی‌ها به سختی از سد ما گذشتند و در آن سال هم چهارم شدند. یعنی حرف من این است که وقتی اردوی درازمدت نداشته‌ایم این دلیل بر این  نیست که در جام جهانی هم نتیجه نگیریم و مقابل پرتغال و اسپانیا دست و پا بسته خواهیم بود. ما پرتغالی که ستاره‌هایی همچون رونالدو، فیگو و دکو داشت قرار گرفتیم و آن‌ها به سختی از سد ما گذشتند. تازه در آن مقطع بیشتر لژیونرهای ما مصدوم بودند.  در کل باید بگویم این که تیم ملی زمان بیشتری برای آماده‌سازی داشته باشد خیلی بهتر است اما وقتی نمی‌شود همه برنامه‌ها را هماهنگ کرد باید طبق برنامه‌هایی بین‌المللی پیش برویم و ما هم نسبت به این موضوع استثنا نیستیم.

* با توجه به اینکه کی‌روش خودش در دوره‌ای سرمربی تیم ملی پرتغال بوده، خیلی‌ها می‌گویند با توجه به شناختی که از این تیم دارد شاید تیم ملی ایران به راحتی مقابل پرتغال شکست نخورد. فکر می‌کنید آیا می‌توانیم به دیدار برابر پرتغال امیدوار باشیم؟

ما سال ۲۰۰۶ هم راحت به پرتغال نباختیم. آن‌ها یک گل که حاصل یک شوت از راه دور بود از ما پیش افتادند. شوتی که شاید چند سال یک بار از آن شوت‌ها زده شود. گل دوم را هم که از نظر خیلی‌ها اصلا پنالتی نبود اما داور پنالتی گرفت و پرتغالی‌ها گل زدند. ما مقابل مکزیک هم بازی خوبی انجام دادیم. ایران همیشه کارایی خودش را دارد اما قطعا شناختی که کی‌روش از تیم ملی پرتغال دارد در جام جهانی به کارمان خواهد آمد. فکر می‌کنم مقابل تیمی که قرار است دفاع کنیم عملکرد خوبی خواهیم داشت چرا که ساختار دفاعی ما خوب است. نسبت به جام جهانی قبلی هم فکر می‌کنم امسال شرایط خط حمله تیم خیلی بهتر است چرا که بازیکنانی داریم که در اروپا بازی می‌کنند و عملکرد خوبی داشته‌اند. اگر بتوانیم در فاز حمله هم این دوره عملکرد خوبی داشته باشیم می‌توانیم امیدوار باشیم.

* جدای از مسائل نتیجه‌گیری شاید این جام جهانی سکوی پرتاب برخی از ستاره‌های ایران باشد. فکر می‌کنید پس از جام جهانی چند بازیکن ایرانی به اروپا ترانسفر شوند؟

همیشه جام جهانی سکوی پرتاب بازیکنان بوده است. وقتی بازیکنان در جام جهانی بدرخشند می‌توانند به لیگ‌های معتبر بروند و بدرخشند. امیدواریم این اتفاق رخ بدهد و بازیکنان ما بعد از جام جهانی به لیگ‌های معتبر بروند. 

* چند روز قبل بحث تمدید قرارداد کارلوس کی‌روش مطرح شد. جدای از این مساله که او بماند یا خیر برخی می‌گویند مطرح کردن بحث جدایی‌اش در شرایط فعلی درست نیست. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

واقعا نمی‌دانم مطرح کردن بحث تمدید قرارداد کی‌روش ۲۰ روز مانده به جام جهانی به چه دلیل است؟ این اتفاق می‌توانست پس از جام جهانی رخ بدهد و در آرامش کامل انجام شود. این که کی‌روش اعلام جدایی کرده است هم خودش باید درباره‌اش صحبت کند.

* شاید این مساله روی بازیکنان هم تاثیر منفی بگذارد یا حتی مدیریت مربی را هم روی تیم کمتر کند.

انگیزه بازیکنان اصلا کم نمی‌شود. جام جهانی آنقدر هیجان و انگیزه به بازیکنان می‌دهد که مطمئنم انگیزه بازیکنان کم نمی‌شود اما شاید اگر بحث جدایی کی‌روش از تیم ملی پس از جام جهانی مطرح می‌شد خیلی بهتر بود. واقعا هم نمی‌دانم علتش چیست که خودش پیش از جام جهانی صحبت از رفتن کرده است. ما از شرایط تیم ملی دور هستیم و فقط می‌توانیم آرزوی موفقیت کنیم.

* از وضعیت آکادمی‌تان هم صحبت کنید. تورنمنتی را در کشور آلمان پشت سر گذاشتید. این تورنمنت با حضور چند تیم برگزار شد؟

ما امسال ۷۰ بازیکن به اروپا آوردیم و در چندین تورنمنت شرکت کردیم. یک بازی دوستانه هم در هامبورگ برگزار کردیم. در یک تورنمنت خیلی معتبر هم که حدود ۳۰ سال است برگزار می‌شود هم شرکت کردیم بعد تیم ۱۲ ساله‌های ما هم در بایرن مونیخ حضور داشت. در فرانکفورت با حضور تمام تیم‌های آکادمی باشگاه‌های بوندسلیگایی تورنمنت ۱۲ ساله‌ها بود که در آنجا هم حضور داشتیم و بعد از آن هم سه بازی با تیم‌های رده ۱۳، ۱۴ و ۱۶ ساله‌های هامبورگ انجام دادیم. پس از آن هم در اتریش تیم‌های ۱۳ و ۱۵ ساله‌هایمان در تورنمنتی شرکت کرد و قهرمان شدند. در این تورنمنت تیم‌هایی ردبولز و ساولزبورگ و هوفنهایم شرکت داشتند و در فینال هم اشتوتگارت را شکست دادیم و قهرمان شدیم. همه این  آکادمی‌ها در فوتبال اروپا صاحب سبک هستند و فعالیت می‌کنند. تیم ۱۵ ساله‌هایمان هم به مقام سوم رسید و در نیمه نهایی در ضربات پنالتی به ماینس باختیم و نتوانستیم به فینال صعود کنیم. این تورنمنت‌ها تجربیات خوبی برای بازیکنان ما بود که می‌تواند در آینده به آن‌ها کمک کند. البته ما در این تورنمنت‌ها به دنبال نتیجه نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که بازیکنان‌مان تجربیات لازم را کسب کنند. واقعا افتخار بزرگی است که در حضور تیم‌های بزرگ آلمانی قهرمانی ۱۳ ساله‌ها را به دست بیاوریم. ان‌شاءالله که این روند ادامه داشته باشد.

* برای آکادمی‌تان کماکان به صورت شخصی هزینه می‌کنید؟

بله هیچ اسپانسری ندارم و به صورت شخصی برای آکادمی هزینه می‌کنم.

 ایسنا

درباره : آکادمی

حمله کوبنده پرستو صالحی به مسئولین و روزنامه کیهان! + عکس

 

پرستو صالحی، از وضعیت کنونی خرمشهر پس از گذشت بیش از سه دهه ، گلایه کرد و با تغییراتی که در تصویر صفحه اول کیهان آن روزها ایجاد کرده, به شرایط و کاستی های شهرهای آسیب دیده از جنگ واکنش نشان داد.

 

۳ خرداد سالروز  آزادی خرمشهر پرستو صالحی بازیگر سرشناس کشور صفحه شخصی خود را این گونه به روزرسانی کرد…

وی در ادامه “خرمشهر آزاد شد”، عبارت «ولی آباد نشد!!!» را افزود.

سپس ادامه داد: «چون شیرمردهای اون روزا دیگه نبودن…».

حال آن که این بازیگر به همین نکات بسنده نکرد و با کشیدن ضربدری قرمز روی لوگوی کیهان، به صورت کاملا مستقیم، به این روزنامه نشان داد .

 

 

حمله کوبنده پرستو صالحی به مسئولین و روزنامه کیهان! + عکس

 

 

پرستو صالحی

 

عکس و حرفهای تکان دهنده پرستو صالحی در ماه عسل

پرستو صالحی و رونمایی از خانواده جدیدش (عکس)

پرستو صالحی و دفن خودروی نیم میلیون دلاری عکس

پرستو صالحی؛ بیوگرافی

پرستو صالحی مدل تبلیغات شد (عکس)

ماجرای دفن عجیب مادربزرگ پرستو صالحی

عکسهای دیدنی ماجرای دعوای پرستو صالحی بابرادرش
درباره : آکادمی

به گزارش بامپوش،  در پیشنهادی که باشگاه استقلال به تیام ارائه کرده مبلغ ۶۰ هزار دلار به قرارداد سال دوم او اضافه کرده است و باشگاه اعلام کرده است. اگر استقلال بتواند قهرمان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی شود و تیام آقای گلی لیگ هجدهم را ازآن خود کند، قرارداد این بازیکن تا یک میلیون و ۵۰ هزار دلار افزایش پیدا خواهد کرد اما این موضوع مورد قبول تیام قرار نگرفته و این بازیکن اعلام کرده است در صورتی که باشگاه استقلال به صورت خالص یک میلیون دلار به او پرداخت کند، این بازیکن در جمع آبی ها ماندنی خواهد شد تا شانس خود را برای آقای گلی در آسیا امتحان کند.

روزبه، مدیر برنامه های تیام با تایید این خبر به خبرنگار “بامپوش” گفت: خودتان را جای بازیکن بگذارید،  اولویت او استقلال است و حاضر است از پیشنهاد ۳ برابر بیشتر الکویت بگذرد. من گفتم حق ایجنتی را هم نمی خواهم و سهم من را روی قرارداد تیام بگذارید چون استقلالی هستم و می خواهم او در این تیم بماند. تیام گفته است حتی نصف پول الکویت را هم نمی خواهد و حاضر است با دریافت یک میلیون دلار در استقلال بماند. این را هم بگویم او هیچ پیشنهادی از تیم های عربستانی ندارد.

درباره : آکادمی

بامپوش – وینفرد شفر سرمربی تیم فوتبال استقلال در حالی قرارداد خود را با آبی‌ پوشان پایتخت ۲ ساله تمدید کرد که در این میان آپشن‌هایی برای پاداش به این  مربی آلمانی در نظر گرفته شده است.

شفر برای قهرمانی در لیگ برتر فصل آینده حدود ۵۰ هزار دلار دریافت می‌کند. سرمربی آلمانی استقلالی‌ها همچنین در صورت قهرمانی در رقابت‌های جام حذفی سال بعد حدود ۳۰ هزار دلار دریافت می‌کند. از طرفی شفر برای قهرمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم پاداشی حدود ۸۰ هزار دلار از مدیران دریافت می‌کند. شفر در بازی‌های لیگ پس از هر پیروزی همانند دیگر بازیکنان و کادر فنی پاداش می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران

درباره : آکادمی

دانلود آهنگ جدید سینا درخشنده دلدار

همین الان دانلود کنید و گوش دهید به آهنگ زیبای دلدار با صدای سینا درخشنده

Exclusive Song: Sina Derakhshande – “Deldar” With Text And Direct Links In UpMusic

… کاری از شرکت موسیقی آوازی نو …

… دموی آهنگ اضافه شد …

rty دانلود آهنگ سینا درخشنده دلدار

♪♪♫♫♪♪♯

UpMusicTag دانلود آهنگ سینا درخشنده دلدار

♪♪♫♫♪♪♯

قسمتی از متن ترانه:

شدی ماه شبام تو ای یار از جون دل من چی میخوای
هر جا میپرسن از یار میگم تویی جونم ای وای

….

آخ یه دل دارم یه دلدار شدم عاشقت انگار این دلو آخر به من داد
بین این همه دلدار ( یکبار تکرار )

توضیحات تکمیلی سینا درخشنده در اینستاگرام :

😍
اينم موزيك “دلدار” نظرتون دربارش چيه ؟😍
نظراتون خيلى مهمه تو پخش كارام پس همه نظراتونو بگين 😍🙏🏻تا زود موزيكو اماده كنيم
همتونم كارو به اشتراك بذاريد تا همه بشنون و ما هم انرژى بگيريم واسه اماده كار
دلدارتونو زير پستم تگ كنيد ❤🙏🏻هشتگ#دلدار يادتون نره

سینا درخشنده دلدار

به زودی منتظر این آهنگ شنیدنی از رسانه آپ موزیک باشید…

منبع ( source ) : دانلود آهنگ سینا درخشنده دلدار

درباره : ویژه
صفحات سایت